JJ Lin’s sadest song 林俊杰 Lin jun jie 江南 Jiang nan South of Changjiang or South of Yangtze River: Mandarin lyrics, pinyin, English translation, Yiruma, River flows in you林俊杰 – 江南
Lin jun jie – Jiang nan
South of Changjiang
or
South of Yangtze River

风到这里就是粘
feng1 dao4 zhe4 li3 jiu4 shi4 nian2
When wind comes here, then ( the air) becomes sticky

粘住过客的思念
nian2 zhu4 guo4 ke4 de5 si1 nian4
(It) glues the thinking and missing of passing travelers

雨到了这里缠成线
yu3 dao4 le5 zhe4 li3, chan2 cheng2 xian4
When rains come here, they tangle and become lines

缠着我们留恋人世间
chan2 zhe5 wo3 men5 liu2 lian2 ren2 shi4 jian1
Wrapping around us to (make us) hate to have to leave the human world

你在身边就是缘
ni3 zai4 shen1 bian1 jiu4 shi4 yuan2
It is karma that you are by my side

缘分写在三生石上面
yuan2 fen4 xie3 zai4 san1 sheng1 shi2 shang4 mian4
Predestined affinity is written on the top of Three Life Stone
(Three lives means the past life, the present life and the future life)

爱有万分之一甜
ai4 you3 wan4 fen4 zhi1 yi1 tian2
Love has one-ten-thousandth sweetness

宁愿我就葬在这一天
ning2 yuan4 wo3 jiu4 zang4 zai4 zhe4 yi4 tian1
Rather I was buried on this day

圈圈圆圆圈圈
quan1 quan1 yuan2 yuan2 quan2 quan2
Circling, circling, circles, circles, circling, circling

天天年年天天的我
tian1 tian1 nian2 nian2 tian1 tian1 de5 wo3
The I of everyday, every year, everyday

深深看你的脸
shen1 shen1 kan4 ni3 de5 lian3
Deeply look at your face

生气的温柔
sheng1 qi4 de5 wen1 rou2
The gentleness of anger

埋怨的温柔的脸
mai2 yuan4 de5 wen1 rou2 de5 lian3
The face of gentleness while complaining

不懂爱恨情仇煎熬的我们
bu4 dong3 ai4 hen4 qing2 chou2 jian1 ao2 de5 wo3 men5
The we who don’t understand love, hate, passion, hatred and suffering

都以为相爱就像风云的善变
du1 yi3 wei2 xiang1 ai4 jiu4 xiang4 feng1 yun2 de5 shan4 bian4
All think that loving each other is like the easily changeable wind and cloud

相信那一天
xiang1 xin4 na4 yi4 tian1
Believe that, one day

抵过永远
di3 guo4 yong3 yuan3
Worth forever

在这一刹那冻结了时间
zai4 zhe4 yi2 sha4 na4 dong4 jie2 le5 shi2 jian1
At this moment time got frozen

不懂怎么表现温柔的我们
bu4 dong3 zen3 me5 biao3 xian4 wen1 rou2 de5 wo3 men5
The we who don’t understand how to express gentleness

还以为殉情只是古老的传言
huan2 yi3 wei2 xun4 qing2 zhi3 shi4 gu3 lao3 de5 chuan2 yan2
Thought sacrificing oneself for love just an ancient hearsay

离愁能有多痛
li2 chou2 neng2 you3 duo2 tong4
How painful is parting sorrow?

痛有多浓
tong4 you3 duo2 nong2
How condensed is the pain?

当梦被埋在江南烟雨中
dang1 meng4 bei4 mai2 zai4 jiang1 nan2 yan1 yu3 zhong1
When dreams were buried in the mist and rains of South of Yangtze River

心碎了才懂
xin1 sui4 le5 cai2 dong3
After heart got broken, then understand

耶~~~
ye ~~~
Ye

圈圈圆圆圈圈
quan1 quan1 yuan2 yuan2 quan2 quan2
Circling, circling, circles, circles, circling, circling

天天年年天天的我
tian1 tian1 nian2 nian2 tian1 tian1 de5 wo3
The I of everyday, every year, everyday

深深看你的脸
shen1 shen1 kan4 ni3 de5 lian3
Deeply look at your face

生气的温柔
sheng1 qi4 de5 wen1 rou2
The gentleness of anger

埋怨的温柔的脸
mai2 yuan4 de5 wen1 rou2 de5 lian3
The face of gentleness while complaining

不懂爱恨情仇煎熬的我们
bu4 dong3 ai4 hen4 qing2 chou2 jian1 ao2 de5 wo3 men5
The we who don’t understand love, hate, passion, hatred and suffering

都以为相爱就像风云的善变
du1 yi3 wei2 xiang1 ai4 jiu4 xiang4 feng1 yun2 de5 shan4 bian4
All think that loving each other is like the easily changeable wind and cloud

相信那一天
xiang1 xin4 na4 yi4 tian1
Believe that, one day

抵过永远
di3 guo4 yong3 yuan3
Worth forever

在这一刹那冻结了时间
zai4 zhe4 yi2 sha4 na4 dong4 jie2 le5 shi2 jian1
At this moment time got frozen

不懂怎么表现温柔的我们
bu4 dong3 zen3 me5 biao3 xian4 wen1 rou2 de5 wo3 men5
The we who don’t understand how to express gentleness

还以为殉情只是古老的传言
huan2 yi3 wei2 xun4 qing2 zhi3 shi4 gu3 lao3 de5 chuan2 yan2
Thought sacrificing oneself for love just an ancient hearsay

离愁能有多痛
li2 chou2 neng2 you3 duo2 tong4
How painful is parting sorrow?

痛有多浓
tong4 you3 duo2 nong2
How condensed is the pain?

当梦被埋在江南烟雨中
dang1 meng4 bei4 mai2 zai4 jiang1 nan2 yan1 yu3 zhong1
When dreams were buried in the mist and rains of South of Yangtze River

心碎了才懂
xin1 sui4 le5 cai2 dong3
After heart got broken, then understand


en
Mm…

相信那一天
xiang1 xin4 na4 yi4 tian1
Believe that, one day

抵过永远
di3 guo4 yong3 yuan3
Worth forever

在这一刹那冻结了时间
zai4 zhe4 yi2 sha4 na4 dong4 jie2 le5 shi2 jian1
At this moment time got frozen

不懂怎么表现温柔的我们
bu4 dong3 zen3 me5 biao3 xian4 wen1 rou2 de5 wo3 men5
The we who don’t understand how to express gentleness

还以为殉情只是古老的传言
huan2 yi3 wei2 xun4 qing2 zhi3 shi4 gu3 lao3 de5 chuan2 yan2
Thought sacrificing oneself for love just an ancient hearsay

离愁能有多痛
li2 chou2 neng2 you3 duo2 tong4
How painful is parting sorrow?

痛有多浓
tong4 you3 duo2 nong2
How condensed is the pain?

当梦被埋在江南烟雨中
dang1 meng4 bei4 mai2 zai4 jiang1 nan2 yan1 yu3 zhong1
When dreams were buried in the mist and rains of South of Yangtze River

心碎了才懂
xin1 sui4 le5 cai2 dong3
After heart got broken, then understand

嗯~~~
En
Mmm…
~~~
耶~~~
ye ~~~
Ye ……

Translated by Shu

Yiruma, River flows in you

This entry was posted in Chinese songs and tagged , , , . Bookmark the permalink.